Doelen

Platform Spaans verzamelt en verspreidt informatie tussen hispanisten en geïnteresseerden in de Spaanse taal en cultuur, zowel van Spanje als van Latijns-Amerika. Het onafhankelijke platform deelt en promoot breed georiënteerde informatie met betrekking tot activiteiten en nieuws over de Spaanstalige wereld in Nederland. Het platform richt zich tot een breed scala aan groepen, zoals verenigingen voor docenten in het voortgezet onderwijs, tolken en vertalers, universitaire studenten, of onderwijsinstellingen. Op deze manier bieden we (toekomstige) hispanisten informatie over relevante organisaties en activiteiten.

Daarnaast wil het platform als een spreekbuis werken voor mensen en instellingen die geïnteresseerd zijn in het verdedigen en promoten van het onderwijs in het Spaans in Nederland, met als doel om te dienen als gesprekspartner met de autoriteiten en instanties die het vermogen hebben om beslissingen te nemen die van invloed zijn op de relevantie van het Spaans op alle niveaus in Nederland. Het nieuwe Platform Spaans wil op deze manier waar nodig optreden bij specifieke vraagstukken als pressiegroep ter verdediging van de gemeenschappelijke belangen van de leden van het platform.

Platform Spaans heeft een website waaraan het initiatief ten grondslag ligt. Op het platform wordt alle actuele informatie verzameld over organisaties, activiteiten, en nieuws omtrent de Spaanstalige wereld in Nederland. De informatie op de website wordt regelmatig bijgewerkt om de activiteiten van de verschillende organisaties op de voet te kunnen volgen. Bovendien organiseert Platform Spaans activiteiten, bedoeld voor de hispanisten in Nederland, zoals studiedagen, bijeenkomsten, of lezingen.

Platform Spaans is ontstaan uit en wordt in stand gehouden dankzij een samenwerking tussen verschillende publieke organisaties. De inhoud van de website weerspiegelt een openbare en neutrale identiteit, hetgeen betekent dat met de inhoud geen winstgevend doel wordt beoogd. De financiering van de activiteiten en evenementen van Platform Spaans wordt gedragen door sponsoren en publieke instellingen. Omdat Platform Spaans niet ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel zullen de deelnemende organisaties zorg dragen voor het financieel beheer. Platform Spaans is een instantie zonder winstoogmerk.

En español:
Platform Spaans reúne y difunde información entre hispanistas e interesados en la lengua y cultura hispánica, tanto de España como de América Latina. Como plataforma independiente, comparte y promueve información de amplia orientación acerca de actividades y noticias sobre el mundo hispánico en los Países Bajos.  La plataforma está dirigida a grupos de diversa índole tal como asociaciones de profesores de secundaria, intérpretes y traductores, estudiantes universitarios o instancias educativas. De esa manera, ofrecemos a los (futuros) hispanistas información sobre organizaciones y actividades relevantes.

Además, la plataforma pretende funcionar como altavoz de las personas e instituciones interesadas en la defensa y promoción de la enseñanza del español en los Países Bajos, con la vocación de servir de interlocutor ante las autoridades y estamentos que tienen la capacidad de tomar las decisiones que afectan a la relevancia del español en los Países Bajos a todos los niveles. La nueva Platform Spaans pretende, de esta manera, actuar cuando sea necesario en cuestiones concretas, funcionando como grupo de presión en defensa de los intereses comunes de los miembros de la plataforma.

Platform Spaans tiene una página web que sirve como base de la iniciativa. En la plataforma se reúne información actualizada sobre las organizaciones, actividades y noticias relacionadas con el mundo hispánico en los Países Bajos. La información de esta página web se actualiza regularmente para seguir de cerca las actividades de las distintas organizaciones. La Platform Spaans organiza además actividades destinadas al mundo del hispanismo en los Países Bajos, tal como jornadas, encuentros o charlas. 

Platform Spaans se ha constituido y se mantiene al día gracias al trabajo conjunto de varias organizaciones públicas. El contenido del sitio web refleja esta identidad pública y neutra, lo cual significa que sus contenidos están exentos de ánimo de lucro. La financiación de las actividades de la Platform Spaans corren a cargo de patrocinadores e instancias públicas. Las organizaciones participantes se encargan de la gestión de las finanzas, ya que la Platform Spaans no está registrada en la Cámara de Comercio de los Países Bajos. Platform Spaans es una entidad sin ánimo de lucro.

© 2022