Categorieën
Onderwijs Voortgezet onderwijs

Vakvernieuwing moderne vreemde talen

KANSEN VOOR SPAANS

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen na het doorlopen van het curriculum moderne vreemde talen (mvt) in het voortgezet onderwijs?

De vakvernieuwingscommissie mvt is met die vraag aan de slag gegaan voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs om zo de examenprogramma’s mvt in vmbo, havo en vwo te actualiseren. In de commissie wordt het schoolvak Spaans vertegenwoordigd door het kernteam Spaans, bestaande uit Mayte Ibáñez (docent bij O.R.S. Lek en Linge in Culemborg), Yolande Doensen (docent bij het Sint Janslyceum in Den Bosch) en Carolina de Groot, (vakdidacticus bij de lerarenopleiding Spaans van de Universiteit van Amsterdam en docent op het Amadeus Lyceum in Vleuten). In de commissie werken afgevaardigden van alle schooltalen nauw samen. Hierdoor kunnen de examenprogramma’s goed op elkaar worden afgestemd. De verschillen die er per taal zijn, worden dit najaar uitgewerkt.

Wat betekent de vernieuwing?

In de commissie is eerst kritisch gekeken naar het huidige examenprogramma, waarin leesvaardigheid het meest bepalend is. Er is enige aandacht voor literatuur, maar vakinhouden als cultuur- en taalbewustzijn ontbreken nu volledig. Ook is het ERK niet formeel gekoppeld aan het curriculum. Verder is er te veel verschil in aanpak van het talenonderwijs in de klas per school. Veel mvt-docenten onderwijzen vanuit grammatica en vocabulaire en er wordt niet communicatief getoetst. Docenten maken vaak weinig gebruik van mogelijkheden die er nu al zijn om het talenonderwijs te diversifiëren.

De vakvernieuwingscommissie mvt pleit voor samenwerking van de gehele vreemdetalenafdeling op scholen. Daarnaast wil het kernteam Spaans, net als het bestuur van Levende Talen Spaans, zich hardmaken voor een eenduidige, landelijke benadering bij Spaans-elementair en het eindexamenvak Spaans. Het is onduidelijk wat de precieze definitie is van Spaans-elementair en er is geen eenduidigheid over de te behalen ERK-eindniveaus. Bovendien moeten eindtermen nog worden ontwikkeld, en daarvoor is informatie nodig vanuit de onderwijspraktijk. Voor wat alle talen betreft in de vakvernieuwingscommissie is er een indeling gemaakt in drie domeinen: taalvaardigheid, taalbewustzijn (nieuw) en cultuurbewustzijn (nieuw), met in het laatste domein plaats voor literatuur en de verscheidenheid aan wat cultuur omvat. Het kernteam Spaans ziet veel kansen om de rijkdom van de Spaanstalige wereld een meer prominente plek te geven in de nieuwe voorstellen. Denk bij taalbewustzijn bijvoorbeeld aan het herkennen van taalverschillen in Spanje en LatijnsAmerika, het ontstaan en het gebruik van ‘Spanglish’ in de VS, de meertalige realiteit in veel Spaanssprekende landen en de status van sprekers van andere talen dan het Spaans in deze landen. Bij het subdomein taal in de maatschappij kunnen factoren als taal en politiek en taal en macht aan bod komen, zoals bijvoorbeeld: hoe komt het dat men in Catalonië Catalaans spreekt en niet Spaans? Door het domein cultuurbewustzijn zal meer recht gedaan kunnen worden aan de culturele diversiteit in de Spaanstalige wereld, iets wat nu vaak nauwelijks aan bod komt. De docenten staan er straks niet alleen voor. Als bovenstaande vernieuwingen in het examenprogramma wettelijk vastgelegd worden, dan moeten uitgeverijen op de vernieuwingsvoorstellen inspelen. Ook in de lerarenopleidingen is aandacht voor de komende vernieuwingen, zowel voor studenten als voor de benodigde nascholing. Persoonlijk scholingsbudget zou in de toekomst beschikbaar moeten zijn voor bijscholing van docenten.

Fases

Het werk van de vakvernieuwingscommissie mvt loopt tot en met juni 2024. Tot die tijd worden de doelen ontwikkeld en een verdeling bepaald tussen schoolexamens en eindexamen. Er zullen in deze periode nog twee adviesrondes plaatsvinden, waarbij docenten, experts, CvTE, Cito en de uitgevers feedback kunnen geven (fase 1). Vervolgens zullen de examenprogramma’s worden beproefd (fase 2). In fase 3 worden handreikingen ontwikkeld en in fase 4 de voorschrijvende syllabi voor het centraal examen. (Zie ook de website www.actualisatiemvt.nl/proces).

WIE WIL MEEDENKEN?

Ook op een aantal vmbo-scholen wordt het eindexamenvak Spaans aangeboden. Helaas zit er geen vertegenwoordiger van het vmbo in het kernteam Spaans van de vakvernieuwingscommissie. Daarom gaat het kernteam graag in gesprek met vmbo-docenten in Nederland die willen meedenken over de invulling van het vak binnen het vmbo. Bovendien is input gewenst van docenten Spaans in het havo- en vwo-onderwijs over Spaans-elementair. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar: mibanez@lekenlinge.nl

Categorieën
Mbo

Het examenvak Spaans bij mbo De Rooi Pannen in Breda

Eind mei en begin juni was ik betrokken bij de mondelinge examens Spaans als medebeoordelaar. Het was een genoegen om te zien dat meer dan honderd studenten examen deden. Zij komen van  de opleidingen Leisure & Hospitality en Travel & Hospitality, op niveau 3 (= vakopleiding) en 4 (=middenkader leidinggevende).

OP A2 NIVEAU

Het niveau dat geëxamineerd werd, was Spaans A2. De studenten deden in totaal 3 opdrachten: 2 keer een gesprek bij het onderdeel gesprekken voeren, en 1 keer spreken: een presentatie op basis van een flyer die ze zelf moesten maken. De flyer werd gebruikt, en ze mochten 10 steekwoorden hebben als houvast.  Op basis van de flyer en de presentatie waren er 10 verplichte onderdelen die ze moesten benoemen tijdens de presentatie. 

CARLA’S ROL

Mijn rol bij de examens was die van een Spaanse bezoeker aan een bungalowpark, waarbij ik vragen stelde en de student de rol van receptionist had en de gast moest inchecken en de vragen moest beantwoorden. Er waren twee gesprekken in het Spaans, en een presentatie van de student van een activiteit of excursie (afhankelijk van de opleiding). De docente Spaans toe, en zij maakte aantekeningen over de gesprekken. Iedere student had twintig minuten de tijd om de gesprekken te voeren. Over het algemeen waren ze na ongeveer een kwartier klaar, en hadden we nog vijf minuten de tijd om de beoordelingsprotocollen in te vullen en tot een eindbeoordeling te komen. Er werd gewerkt met de protocollen van Examenwerk, wat geen efficiënte manier van beoordelen bleek en cijfers niet altijd realistisch uit kwamen (bijv. 16 punten kan een voldoende zijn, maar ook een (dikke) onvoldoende). 

EEN MOOIE ERVARING

Hoewel ik geen mbo-docent ben, was dit een mooie ervaring, omdat ik als externe beoordelaar mee kon kijken in de keuken van een fantastische school in het mbo-onderwijs. Bovendien denk ik dat ik een goede bijdrage kon leveren aan de beoordeling, vanwege mijn kennis van het Spaans en ervaring in het onderwijs in zijn algemeen.

INTERVIEW MET FLOOR KEPERS

Na afloop van de examens had ik een interview met Floor Kepers, docente Spaans en  opleidingscoördinator van de recreatie- en toerisme opleidingen van De Rooi Pannen in Breda.

De opleidingen in toerisme en recreatie van De Rooi Pannen staan heel goed in de landelijke ranking van mbo-opleidingen. Ik vroeg me af: wat zijn de sterke punten van de opleidingen? Floor legt uit:

‘’De klassen zijn kleinschalig en het onderwijs is praktijkgericht in de toeristische en recreatieve sector. De school heeft een eigen Hospitality Experience Center waarbij gewerkt wordt met echte opdrachten en projecten van bedrijven en met echte gasten en alle opleidingen hebben hun eigen praktijk Lab. De campus bevindt zich midden in het centrum van Breda in de oude Seeligkazerne. Er zijn praktijkruimtes in het Groot en Klein Arsenaal: Front-office met ontvangstbalie, congres/theaterzaal, vergaderruimten, (en voor de Horeca-opleidingen ook hotelkamers en restaurants) en in het hoofdgebouw een brasserie met bijbehorende keuken en verder de theorielokalen. 

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het onderwijs aan te bieden in leereenheden. Iedere 6 weken staat er 1 thema binnen de branche centraal en integreren we diverse vakken om zo kennis en vaardigheden op een projectmatige manier aan te bieden, zodat het voor de student beter aansluit bij de belevingswereld en ze daarnaast een beter beeld krijgen van (de mogelijkheden in) het werkveld. Minder losse, afzonderlijke vakken op het rooster dus. Ook de talen proberen we aan te laten sluiten daar waar mogelijk. Nederlands en Engels sluiten aan, en Duits en Spaans behouden nog hun ‘basis’-lessen, maar zorgen wel voor een opdracht die aansluit bij die leereenheid. (bijvoorbeeld woordenschat / een spel / cultuur / enz.)

Er is geen tekort aan stageplaatsen in de regio. Bedrijven hebben graag stagiaires van De Rooi Pannen. Door de brede opleiding en het aanleren van een goede beroepshouding en aandacht voor hospitality.

De opleidingen bieden veel extra’s voor de studenten. De Rooi Pannen biedt kosteloos onderwijs voor al het lesmateriaal (boeken, laptop, enz.), excursies en studiereizen.’’  

NIEUWE AANPAK

We weten nu meer over de examens en de eindcijfers. Veel studenten hebben goede cijfers behaald, maar helemaal tevreden over de examens Spaans was je niet. Hierover vroeg ik Floor hoe dat komt. Zij vertelt: 

‘’Dit schooljaar werd  de afronding van het Spaans onderbroken door de stages. De studenten zijn een heel jaarweg van school geweest, en na terugkomst hadden we nog maar een paarlessen. De voorbereiding op de examens is voor velen dus niet zo goed gegaan. Ze waren niet meer in het ritme van lessen volgen en de kennis was afgezwakt en daardoor ook de motivatie. Ook is het zo dat een aantal studenten zich dan meer toelegt op andere examens of ‘gokken’ op een hoger eindcijfer bij een andere vaardigheid.  Naast spreken en gesprekken voeren, schrijven de studenten twee brieven en doen ze ook examen in lees- en luistervaardigheid. Alle deelcijfers vormen samen het eindcijfer. En ze hoeven voor het behalen van hun diploma maar in één moderne vreemde taal, naast Engels, een voldoende eindcijfer te behalen (waar wij als school er sowieso 2 aanbieden: Duits én Spaans).

We hebben een enquête gehouden onder de studenten. De belangrijkste vraag was: willen jullie Spaans als vak behouden op de opleidingen? Meer dan 70% van de studenten heeft bevestigend geantwoord. Om tegemoet te komen aan een betere examenvoorbereiding gaan we volgend jaar de lesroosters en examinering in de examenklassen veranderen. Dan gaan wede lessen en de examens Spaans afronden, voordat de stageperiode begint.

We hebben contact met alumni en het werkveld. Daardoor weten we dat de kennis van het Spaans op ongeveer A2 niveau heel belangrijk is. Veel studenten beseffen dat nog niet als ze net afgestudeerd zijn, maar wanneer ze een baan krijgen in Nederland of het buitenland, dan merken ze vaak dat het heel handig is om met Spaanstalige klanten, bezoekers en collega’s in het Spaans te kunnen communiceren. Een aantal studenten die tijdens de opleiding al goede cijfers voor Spaans behaalden, vonden sneller een baan in de toeristische sector.

Ook gaan we kritisch kijken naar de beoordelingsmethoden van de examens (kijken naar een andere leverancier of zelf ontwikkelen). Hierbij zou het fijn zijn om de ervaringen van andere mbo-scholen te horen.’’

Meer informatie over de opleidingen van De Rooi Pannen vind je op de website: https://derooipannen.nl/breda

Categorieën
Evenementen Onderwijs

Informatiebijeenkomsten vakvernieuwing moderne vreemde talen

Misschien heb je er al over gehoord: binnenkort verandert er van alles voor zeven schoolvakgebieden, ook voor de Moderne Vreemde Talen. En dat is mooi, want het curriculum is in grote lijnen al decennialang hetzelfde en je kunt je zonder meer afvragen of een programma met vier vaardigheden, en sterke focus op lezen, nog wel past bij de huidige tijd.

Waarom is er bijvoorbeeld in de complexe multimediale wereld waarin onze leerlingen opgroeien niet meer ruimte ingebouwd voor cultuur en diepgang in het examenprogramma? Waarom kunnen we het niet nog vaker in al die taallessen met leerlingen hebben over hoe talen eigenlijk in elkaar zitten? En over hoe talen je wereld iedere dag beïnvloeden? Doet een eindexamen leesvaardigheid wel voldoende recht aan de rijkdom, inhoud, en volle breedte van het vak?

Door SLO wordt momenteel landelijk gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s.

VVC (Vakvernieuwingscommissie) Eindtermen MVT:
Adviesronde 3: 24 nov – 22 jan ‘24
Adviesronde 4: 28 mrt – 21 mei ‘24

Een vakvernieuwingscommissie bestaande uit docenten, vakexperts en curriculumexperts, is hier in kernteams per vak mee bezig. Daarnaast is er een advieskring die feedback geeft en reflecteert op de producten van de commissie. Levende Talen is onderdeel van deze advieskring, en draagt bij aan het informeren en consulteren van moderne vreemde taaldocenten die voor de klas staan. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen landelijk verspreide informatiebijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken.

PROGRAMMA:

Woensdag 22/11/2023 – Amsterdam
16:00 – 17:00
Dalton Spinoza Lyceum, Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH

Vrijdag 8/12/2023 – Utrecht
16:00 – 18:30
Algemene Feedbacksessie Adviesronde 3 op het Tussenproduct Eindtermen voor Alle Talen, onder het genot van wat soep en een heerlijk broodje. Wanneer u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt, krijgt u vooraf het tussenproduct van de taal waarin u lesgeeft (met een aantal vragen) toegestuurd. Na afloop ontvangt een presentje: het waardevolle boek ‘Handboek Vreemde Talen Didactiek’. Voor het inschrijven specifiek voor het vak Spaans, kijk hier.
Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

Dinsdag 9/1/2024 & donderdag 11/1/2024 – online
19:00 – 20:00 & 16:30 – 17:30
Online feedbackbijeenkomsten specifiek voor Spaans Adviesronde 3, waarin het mogelijk is uw wensen en gedachten te delen.
Wanneer u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt, krijgt u vooraf het tussenproduct voor Spaans (met een aantal vragen) toegestuurd en toegang tot een online document binnen een besloten Teams-omgeving, waarin u uw feedback kunt geven.
Na afloop ontvangt u een cadeubon.

OPGELET: Voor het inschrijven op deze sessies, uiterlijk tot 22-12-23, klik hier.

Dit bericht verscheen eerst op de website van Levende Talen.

Categorieën
Publicaties

Wat is FEDELE?

Vijfentwintig jaar geleden is FEDELE opgericht in Málaga door een paar taalscholen, die het belang zagen van het bieden van kwalitatief uitstekend onderwijs in de Spaanse taalverwerving. Tot dan toe waren het voornamelijk universiteiten die Spaanse taalcursussen boden. Het aanbod van taalcursussen bij universiteiten was meestal beperkt tot de zomermaanden. De behoefte aan taalcursussen die het hele jaar gegeven werden met meer flexibiliteit in startdata was groot. Docenten in dienst van scholen van FEDELE zijn allemaal universitair geschoolde taaldocenten.

FEDELE is de afkorting van Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros. De vereniging bestaat tegenwoordig uit zes afdelingen, verdeeld over regio’s in Spanje. De regio’s en steden zijn: Comunidad Valenciana, Madrid, Barcelona, Andalucía, Castilla y León en España Interprovincial (waaronder Toledo, San Sebastián, Santiago de Compostela, Islas Canarias).

Er zijn nu 100 taalscholen aangesloten bij FEDELE, die allemaal geaccrediteerd zijn door Instituto Cervantes én FEDELE. De keurmerken Sociaal Verantwoord, Veiligheid en Hygiëne voor ziektes als COVID, en Duurzaamheid zijn kwalificaties die FEDELE toekent aan de leden van de vereniging. Veel scholen zijn centra waar DELE en/of SIELE examens afgenomen worden. Zevenentachtig scholen van FEDELE bieden de mogelijkheid om het CCSE examen te doen. Dit zijn de officiële sociaal culturele examens voor mensen die de Spaanse nationaliteit willen krijgen. Er zijn ook scholen die zich zeer verbonden voelen met vluchtelingen uit Oekraïne en ze bieden hun gratis Spaanse lessen aan.

Gedurende de afgelopen 20 jaar was de belangrijkste doelstelling van FEDELE het bevorderen van de kwaliteit en de professionaliteit van bedrijven in de onderwijssector van Spaans in Spanje. Er is een gemeenschappelijk doel: een hoogwaardige taalkundige en culturele onderdompelingservaring bieden aan studenten van alle leeftijden.

De laatste jaren profileert FEDELE zich bovendien als een speler op het terrein van taal- en cultuurtoerisme, een niche binnen toerisme die steeds belangrijker wordt. De afgelopen twee jaar was FEDELE daarom nadrukkelijk aanwezig op FITUR, de grote vakantiebeurs in Madrid. De samenwerking met het Spaans Verkeersbureau en ICEX is verstevigd en wordt uitgebouwd.

Op de website van FEDELE www.fedele.org is een schat aan informatie te vinden over alle taalscholen, verdeeld over de steden en regio’s in Spanje. Er is voor elk wat wils: studenten, docenten Spaans, scholen en geïnteresseerden in de Spaanse taal en cultuur.

Opleiding op de FEDELE campus:

Op de website van FEDELE worden online cursussen vermeld van aangesloten taalscholen in Spanje voor docenten en leerlingen, zoals bijscholingscursussen en seminars die gratis zijn. Iedereen die te maken heeft met de sector Spaans als vreemde taal kan hieraan deelnemen.

FEDELE Sectorrapport 2022:

Alle FEDELE scholen tezamen ontvingen 100 140 studenten in 2022 die voor één of meerdere weken en maanden Spaans kwamen studeren in Spanje. Dat is een groei van 81% ten opzichte van 2021, toen de pandemie roet in het eten had gegooid.

In 2022 reisde in totaal 58,63% van de studenten individueel en 41,37% in een groep. De meeste studenten waren tussen 19-25 jaar (30%); 27% tussen 26-45 jaar en 24% tussen 12-18 jaar. Vergeleken met voorgaande jaren is er weer een groei waarneembaar van groepen die een taalreis naar Spanje maken.

De leeftijdscategorie die de meeste veranderingen heeft ondergaan in 2022, is die van 12 tot 18 jaar. In 2021 reisde maar 16,43% van de jongeren in groepen, in 2022 groeiden de groepsreizen weer tot 24,84% van het totaal. Dit verschil werd veroorzaakt door de pandemie, waardoor er in 2021 nauwelijks schoolgroepen naar Spanje kwamen.

Wat kan FEDELE betekenen voor het Spaanse taalonderwijs in Nederland?

Hier volgt een lijstje met een paar mkogelijkheden, maar de lijst is niet uitputtend.

  • Gastlessen die gegeven worden op school door experts uit Spanje online of in person. Scholen in Nederland kunnen samenwerken met scholen van FEDELE, waarbij gastlessen verzorgd worden door experts, online, of in een uitwisselingsprogramma. De gastlessen kunnen de werkdruk van leraren Spaans in Nederland verlichten.
  • FEDELE scholen kunnen een aanvulling bieden in Spanje op het Spaanse taalonderwijs dat scholieren, studenten en fañilies al in Nederland volgen. Dit kan zijn in de vorm van zomerprogramma’s en taalcursussen tijdens vakanties. Door de flexibiliteit in het aanbod van cursussen (je kunt iedere maandag beginnen met een cursus Spaans, online, of op de school in Spanje), kan iedereen het gehele jaar een keuze maken om Spaans te leren. Bovendien is er veel variatie in aanbod. Uiteraard in ieder geval de cursussen Spaans van 20-25 uur per week, maar ook specifieke cursussen, zoals zakelijk Spaans, Spaans en flamenco, Spaans en wijnproeven, Spaans en sport etc.
  • Samenwerking en uitwisseling met jouw school, taalreizen, projecten online.
  • De school in Nederland kan taalreizen organiseren naar één van de taalscholen in Spanje. Niet alleen de cursus word geregeld, maar ook het verblijf in gastgezinnen. Voor de begeleidende docenten is huisvesting vaak gratis. Samenwerkingsprojecten kunnen gefinanciert worden door ERASMUS. Veel taalscholen hebben daar ervaring mee en helpen de scholen in Nederland bij de aanvragen van subsidies.
  • De website van FEDELE kan helpen bij het maken van een praktische Spaanse les op school.

Dit is een lesvoorbeeld, waarbij ook in groepjes gewerkt kan worden (cooperative learning) ingezet kan worden:

Zoek drie bestemmingen op de website van FEDELE, waar je naartoe zou willen gaan en maak een presentatie voor je ouders, om ze te overtuigen waarom je daar naartoe wilt gaan (met hen); let daarbij op: prijzen; activiteiten; geografische, geschiedkundige en culturele aspecten van de bestemming. Stem je presentatie af op jouw voorkeuren, maar ook op die van je ouders, broers en zussen die meegaan. Maak een taal- en cultuurprogramma voor de hele familie. Hoe ga je te werk? Eerst doe je een grondig onderzoek naar alle mogelijkheden. Dat zijn er nogal wat. Er zijn namelijk ongeveer 100 scholen van FEDELE in Spanjem verdeeld over het hele land. Het is handig om eerst te bedenken waar je naartoe wilt gaan: de kust, het platteland, een grote of een kleine stad, een eiland etc. Als je eenmaal de keuzes gemaakt hebt, dan kun je kijken welke taalscholen er zijn en wat ze te bieden hebben.

Dit bericht is geschreven door Carla Sánchez Kist en verscheen eerst in de verano 2023 editie van het FOCO magazine van Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN). Voor vragen of meer info over FEDELE kunt u contact opnemen met Carla Sánchez Kist: estudiosenespana@gmail.com

Categorieën
Archief Onderwijs

El baúl de juegos para niños ELE/L2/LH – Inspiratie voor spellen in de klas (online)

Spaans Levende Talen organiseert in samenwerking met Werkgroep voor Spaans op de basisschool een online activiteit waarbij de deelnemers een spel of taak presenteren die voor hen heel goed werkte in de klas en die delen met collega’s. Deze oefening wordt bewaard in een database waartoe de deelnemers toegang hebben om de games of taken te bekijken wanneer ze inspiratie willen opdoen.

Je krijgt anderhalf uur de tijd om te presenteren, te oefenen (indien nodig) en feedback te geven. Aan het einde van de drie geplande sessies wordt een boekje met de activiteiten gepubliceerd.

Vrijdag 16 juni 2023, van 17:00 tot 18:00 uur via Zoom.
De activiteit is gratis, u kunt een plaats reserveren door het volgende formulier in te vullen: https://form.jotform.com/231532784579063

Categorieën
Archief Onderwijs

Virtueel symposium: Spaans als vreemde taal onderwijzen

ELE in Éirinn organiseert, samen met verschillende andere instanties, voor de derde keer een online symposium voor studenten, docenten en instituten. Het virtuele symposium 2023 is een kans om docenten van verschillende instellingen en organisaties die lesgeven in de Spaanse taal en de diverse culturen samen te brengen. Het doel is om zoveel mogelijk docenten Spaans te verwelkomen.

Het is interessant om te zien hoe verschillende onderwijsniveaus vergelijkbare doelen delen die met elkaar verweven zijn. Van basisschoolleerlingen die hun opleiding vervolgen tot universiteitsstudenten die ervoor kiezen om leraar te worden, ze zijn allemaal ondergedompeld in het onderwijs. Collectief luisteren naar elkaars onderwijsprojecten, methodologieën en uitdagingen kan voor iedereen voordelig zijn, omdat het de mogelijkheid biedt om van elkaars ervaringen te leren en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid bevordert.

Samenvattend hopen ze dat u op dit symposium 2023 een vriendelijke sfeer aan te treffen die gericht is op dialoog en samenwerking tussen onderwijsprofessionals op alle onderwijsniveaus. Een omgeving waarin het delen van ervaringen en kennis ons als onderwijsgemeenschap en docenten versterkt om effectiever Spaans te leren.

Het programma:

Meer informatie:

Wanneer? 8 en 9 juni 2023
Inschrijven kan via deze link.
Meer informatie kunt u vinden op de website van ELE in Éirinn.

Categorieën
Archief Onderwijs

Vakbijeenkomst MVT – Burgerschap in de literatuurles

Kan aandacht voor burgerschap bij de moderne vreemde talen ook een plaats krijgen in de literatuurles? Ja! Literatuur biedt de mogelijkheid om leerlingen mee te nemen naar een andere wereld en de ruimte om met een andere blik om zich heen te kijken. Tijdens deze bijeenkomst wordt er dieper ingegaan op dit onderwerp.  

Esther Schat (UL), vakdidactica en docente Spaans, geeft aan de hand van haar vakdidactisch onderzoek handvatten die helpen bij het bevorderen van de interculturele en literaire competentie bij leerlingen. Na dit gezamenlijke deel is er een korte pauze met een hapje en een drankje.  

Vervolgens wordt er opgesplitst per taal en worden de vooraf gelezen literaire werken die bruikbaar zijn in de klas en aansluiten bij verschillende burgerschapsthema’s uitgebreid besproken. Dit deel wordt gepresenteerd door promovendi en docenten letterkunde van verschillende universiteiten. Aansluitend is er een moment om lesideeën uit te wisselen waarin de besproken werken centraal staan.

Het programma:

15:30-16:00: Inloop (REC E0.09)

16:00-17:00: Esther Schat (REC E0.09)

17:00-18:00: Pauze met avondmaaltijd (REC E0.09)

18:00-19:30: Taalspecifiek & Lesideeën

  • Duits (REC E1.50)
  • Engels (REC E1.51)
  • Frans (REC E0.14)
  • Spaans (REC E0.15)

Meer informatie:

Wanneer? Woensdag 7 juni 2023, van 15:30 tot 19:30 uur.
Waar? Roeterseilandcampus (Universiteit Amsterdam)


Doelgroep: Docenten en leraren in opleiding (Duits, Engels, Frans en Spaans)
Aanbieder: AlfaGammapartners, vaksteunpunt Moderne Vreemde Talen
Toegang: gratis

Na inschrijving stuurt men een mail met informatie over het verkrijgen van de te lezen werken. Schrijf je zo snel mogelijk in en geef duidelijk aan voor welke taal je wenst deel te nemen. Inschrijven kan via deze link.

Categorieën
Archief Onderwijs

II Jornada didáctica ELE georganiseerd door HU

Vrijdag 30 juni vindt de tweede Jornada Didáctica ELE plaats, georganiseerd door de studenten Spaans van de bachelor lerarenopleiding aan de Hogeschool Utrecht. Het thema van de jornada is migratie. Er zullen praktische ideeën gedeeld worden om interculturaliteit, meertaligheid en internationalisering direct in de klas te brengen.

Na de presentaties bent u uitgenodigd om te blijven, met collega’s te praten en toekomstige docenten te ontmoeten.

Meer informatie

Wanneer? Vrijdag 30 juni, van 14:00 tot 17:00 uur.
Waar? Hogeschool Utrecht, Padualaan 97, Utrecht.

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt u zich via deze link inschrijven en blijft u op de hoogte.

Categorieën
Archief Onderwijs

Beurzen voor leerkrachten ELE – zomercursussen in Spanje 2023

Het ministerie van Onderwijs (Ministerio de Educación y Formación Profesional) kondigt beurzen aan voor acht ELE zomercursussen, georganiseerd in samenwerking met de Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en de Universidad Internacional Ménendez Pelayo (UIMP).

Elke cursus heeft 30 plaatsen en 30 opleidingsuren (in de ochtend én namiddag) waar de begunstigde docent geacht wordt fysiek aanwezig te zijn. De beurzen dekken de inschrijving voor de cursus, het programma aan culturele activiteiten, accommodatie en maaltijden voor de begunstigde docenten. Ze dekken echter de reizen naar de geassocieerde UNED-centra in Ávila en Segovia niet, noch die naar het UIMP in Santander waar de cursussen worden gehouden, die zijn voor rekening van de begunstigde.

Wie komt in aanmerking?

De begunstigden van deze beurzen en cursussen zijn niet-Spaanse docenten die in Nederland Spaans en/of andere vakken in het Spaans doceren.

Meer informatie

Alle informatie over de oproep tot het indienen van aanvragen en de link naar het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

De aanvraagperiode loopt van 18 tot en met 27 mei 2023.

Categorieën
Archief

Eervolle vermelding voor Spaans op je diploma? Meld je nu aan! (niet-universitair niveau)

De Consejería de Educación de la Embajada de España en Países Bajos informeert, in samenwerking met de Spaanse verenigingen Levende Talen en VDSN, docenten van VMBO-, HAVO- en VWO-leerlingen die een uitstekend cijfer hebben behaald voor hun centraal CITO-examen Spaans dat ze in aanmerking kunnen komen voor een Eervolle Vermelding. Leerlingen die in het centraal CITO-examen een 8,5 of hoger hebben behaald, komen in aanmerking voor deze onderscheiding en hun docent is verantwoordelijk voor de aanvraag.


Let op: dit is het cijfer van het schriftelijke centrale examen en niet het gemiddelde van het schoolexamen en het centrale examen, dat is het cijfer dat op hun baccalaureaatsdiploma’s staat.

Voor de docent: als je studenten hebt die in hun eerste ronde Spaans nipt een 8,5 of meer zouden hebben gehaald, moedig ze dan aan om het tweede ronde examen te doen, misschien kunnen ze dan een hoger cijfer halen, genoeg voor een Eervolle Vermelding


Aanvraagtermijn: tot 30 juni 2023.
Vanaf juli worden de docenten op de hoogte gebracht van de eervolle vermeldingen van de ingeschreven leerlingen. Leerlingen die na deze datum zijn ingeschreven, ontvangen hun eervolle vermeldingen in september. Dit zijn de leerlingen die het make-up examen hebben gedaan. Na 16 juli kunnen geen leerlingen meer worden ingeschreven voor een eervolle vermelding.


Het inschrijfformulier voor eervolle vermeldingen vindt u hier.